Giới thiệu miễn phí "Gomi-Saku" cho chính quyền địa phương muốn tạo từ điển để xử lý chất thải